Inventarisatie Beekhuizerzand – 2008

In 2005 zijn de herstelwerkzaamheden aan het Beekhuizerzand bij Harderwijk afgerond. Daarbij is het terrein grotendeels van vegetatie en bomenopstanden ontdaan met het doel een levend stuifzand te creëren. Ongeveer 100 ha van het gebied werd op die manier omgevormd tot actief stuifzandgebied. In 2002 heeft onze vereniging een broedvogelinventarisatie uitgevoerd toen het terrein nog in de ‘oude’ situatie verkeerde.

Foto: Roel Pannekoek

Na de metamorfose is zoals u weet in 2006 opnieuw een inventarisatie gedaan. Deels om te vergelijken hoe de broedvogelstand na de verandering van het terrein is veranderd, maar tevens als monitoring voor de beheerder (gemeente Harderwijk) i.v.m. verantwoording naar de subsidieverstrekker (Min. LNV). Voor de inventarisatieronde van 2008 is onze vereniging opnieuw benaderd door terreinopzichter Roel Janssen van de gemeente Harderwijk.

In de periode maart t/m juni is het gebied 7 keer bezocht, waarvan één avondronde.

Via onderstaande link is het eindverslag te lezen van de inventarisatie, zoals deze in 2009 in ons tijdschrift Anser is gepubliceerd.

Verslag broedvogelinventarisatie

Contactpersoon:

* Roel Pannekoek  –  e-mail: r.pannekoek@caiway.nl – tel.: 0341-414766