Broedvogelinventarisatie – voorjaar 2021

Op verzoek van de beheerder gemeentebossen Harderwijk inventariseren we dit voorjaar als Vogelbeschermingswacht opnieuw de bossen en open delen op en rond het Beekhuizerzand. Dit na de afgelasting van deze inventarisatie in het voorjaar van 2020, i.v.m. de Corona-situatie.

In 2015 is de inventarisatie voor het laatst door onze vereniging  uitgevoerd. Het zou mooi zijn als we in een periode van (ruim) vijf jaar duidelijke verschillen kunnen waarnemen, hopelijk alleen maar positieve. Met name biotoopveranderingen kunnen mogelijk invloed hebben op de resultaten.

In 2005 zijn herstelwerkzaamheden aan het Beekhuizerzand uitgevoerd die hebben geleid tot het open stuifzandgebied zoals we het nu kennen. Daarbij is het toentertijd grotendeels dichtgegroeide terrein van vegetatie en bomenopstanden ontdaan. Ongeveer 100 ha van het gebied werd op die manier omgevormd tot actief stuifzandgebied. In 2002 heeft onze vereniging een broedvogelinventarisatie uitgevoerd toen het terrein nog in de ‘oude’ situatie verkeerde, een zogenaamde nulmeting. In de jaren daarna hebben vier inventarisaties plaatsgevonden, de laatste in 2015.

De terreinbezoeken van komend voorjaar zullen in de periode van eind maart tot eind juni plaatsvinden en er wordt geteld volgens de Sovon systematiek Broedvogel Monitoring Project – Schaarse en Bijzondere soorten (BMP B). Dit betreft voor een biotoop als het Beekhuizerzand globaal 26 soorten. Daarnaast wordt nog een aantal facultatieve soorten meegeteld. Er worden 8 rondes gelopen, zes maal startend vóór zonsopgang, 1 avondronde en een late avond/nachtronde voor de meer nachtactieve soorten.

NB: Afhankelijk van de dan geldende Coronamaatregelen die van overheidswege zijn vastgesteld zal de groepsgrootte bepaald worden. Daarnaast zal er aandacht geschonken worden aan de onderlinge afstand tijdens de inventarisatie.

De data van inventarisatie zijn:

Datum:   Vertrektijd:
Zaterdag 27 maart   05.55 uur
Zaterdag 10 april 06.20 uur
Zaterdag 24 april 05.50 uur
Zaterdag 8 mei 05.25 uur
Zaterdag 22 mei  05.05 uur
Woensdag 2 juni (avond) 21.15 uur
Zaterdag 5 juni 04.50 uur
Zaterdag 19 juni 04.50 uur
Vrijdag 25 juni (avond/nacht) 21.35 uur

Het startpunt voor de ochtendrondes is de fietsbrug aan de Paralelweg in Hierden tegenover camping ‘Onze Woudstee’. Voor de avondronde op woensdag 2 juni is het verzamelpunt de witte slagboom aan het eind van de asfaltweg achter het Bouw- en Infrapark. Neem vanaf Harderwijk de Leuvenumseweg ri. Apeldoorn, daarna na ongeveer 500 m nét voor de trimbaan linksaf.

Op bovenstaande data kunt u een ronde of zo mogelijk meerdere rondes meelopen. Opgave vooraf is verplicht bij fransdeuring@hotmail.com. Hij zal u informeren over de verdere details van de inventarisatieronden en tijdig contact zoeken als er een ronde door slechte weersomstandigheden onverhoopt niet door kan gaan.