Broedvogelinventarisatie – voorjaar 2021

>> Verslag broedvogelinventarisatie 2021

Op verzoek van de beheerder gemeentebossen Harderwijk inventariseerden we in het voorjaar van 2021 als Vogelbeschermingswacht opnieuw de bossen en open delen op en rond het Beekhuizerzand. Dit na de afgelasting van deze inventarisatie in het voorjaar van 2020, i.v.m. de Corona-situatie.

In 2015 is de inventarisatie voor het laatst door onze vereniging  uitgevoerd. Het zou mooi zijn als we in een periode van (ruim) vijf jaar duidelijke verschillen kunnen waarnemen, hopelijk alleen maar positieve. Met name biotoopveranderingen kunnen mogelijk invloed hebben op de resultaten.

In 2005 zijn herstelwerkzaamheden aan het Beekhuizerzand uitgevoerd die hebben geleid tot het open stuifzandgebied zoals we het nu kennen. Daarbij is het toentertijd grotendeels dichtgegroeide terrein van vegetatie en bomenopstanden ontdaan. Ongeveer 100 ha van het gebied werd op die manier omgevormd tot actief stuifzandgebied. In 2002 heeft onze vereniging een broedvogelinventarisatie uitgevoerd toen het terrein nog in de ‘oude’ situatie verkeerde, een zogenaamde nulmeting. In de jaren daarna hebben vier inventarisaties plaatsgevonden, de laatste in 2015. De terreinbezoeken in het voorjaar vonden plaats in de periode van eind maart tot eind juni en er werd geteld volgens de Sovon systematiek Broedvogel Monitoring Project – Schaarse en Bijzondere soorten (BMP B). Dit betreft voor een biotoop als het Beekhuizerzand globaal 26 soorten. Daarnaast werd nog een aantal facultatieve soorten meegeteld. Er werden 8 rondes gelopen, zes maal startend vóór zonsopgang, 1 avondronde en een late avond/nachtronde voor de meer nachtactieve soorten.

>> Verslag broedvogelinventarisatie 2021