Broedvogelinventarisatie reservaat Kleine Woldweg, polder Oosterwolde – voorjaar 2022

Na de eerste inventarisatie in 2018 hebben wij in het voorjaar van 2022 opnieuw een broedvogelinventarisatie uitgevoerd in het reservaat aan de Kleine Woldweg. Dit mooie natuurgebied in de Polder Oosterwolde bestaat uit rietmoeras en zogenaamd vochtig hooiland. De inventarisatie werd uitgevoerd van begin april t/m eind juni 2022.

Het gebied

Om de ontwikkeling te monitoren werd het gebied na de herinrichting al in het eerste jaar (2014) op broedvogels geïnventariseerd. Dat gaf een mooie weergave van de pioniersfase van het nog grotendeels kale gebied. Sindsdien heeft het zich ontwikkeld tot een erg mooi natuurgebied, waarbij de natte delen worden afgewisseld met kruidenrijke vegetaties. Vanaf eind februari tot ver in april/mei worden de natte delen van het gebied gebruikt als pleisterplaats door o.a. Grutto’s, Kieviten, Kemphanen, Wulpen, Watersnippen en diverse soorten eenden en ganzen. Aan het einde van het voorjaar en begin van de zomer wordt het gebied gebruikt door o.a. doortrekkende steltlopers, zoals Bosruiter, Witgat, Zwarte ruiter en Groenpootruiter. Ook soorten als Zwarte stern, Lepelaar, Ooievaar en Grote zilverreiger gebruiken het gebied om te foerageren.

Inventarisatie 2018

Na het eerste jaar werd het gebied in het voorjaar van 2016 en 2017 opnieuw op broedvogels onderzocht door een ecologisch bureau. Onze vereniging inventariseerde het reservaat voor het eerst in het voorjaar van 2018.

Bij deze inventarisatie stelden wij 28 vogelsoorten als zekere of (zeer) waarschijnlijke broedvogel vast. Ruim een derde daarvan, namelijk 10 soorten, kwamen voor op de ‘Rode Lijst van bedreigde Nederlandse broedvogels’ (2017). Onder die soorten bevonden zich 4 territoria Zomertaling, 2 Roerdomp, maar liefst 4 Porseleinhoen en 1 Kleinst waterhoen. Ook werden er 7 territoria vastgesteld van Waterral, wat aangeeft dat de vochtige delen van het gebied aantrekkelijk zijn voor ralachtigen. De Kleinst waterhoen was geen toevalstreffer, want ook in de twee voorgaande jaren 2016 en 2017 werd deze soort roepend vastgesteld. De resultaten van de inventarisatie in 2018 zijn samengevoegd in een rapport, dat elders op deze website is te vinden.

Broedvogelinventarisatie 2022

Na drie tussenliggende jaren waren wij benieuwd naar de veranderingen in de vogelbevolking van dit gebied. De inventarisatie van 2022 bestond uit 6 ochtendbezoeken en 2 bezoeken na zonsondergang, speciaal voor de nachtactieve soorten. Er werd gewerkt volgens de systematiek van het Broedvogel Monitoring Project (BMP-A) van SOVON.

Tijdens de inventarisatie zijn totaal 31 vogelsoorten als zekere of (zeer) waarschijnlijke broedvogel vastgesteld. Iets minder dan een derde daarvan, namelijk 9 soorten, komen voor op de ‘Rode Lijst van bedreigde Nederlandse broedvogels’ (2017): Zomertaling, Slobeend, Roerdomp, Bontbekplevier, Grutto, Tureluur, Watersnip, Gele kwikstaart en Snor. Dit betreft zo’n 29% van het totale aantal vastgestelde vogelsoorten in het gebied, wat een behoorlijk hoog aandeel is. Daarnaast troffen we 5 soorten aan die momenteel op de ‘Oranje Lijst’ voor komen: Bruine kiekendief, Waterhoen, Scholekster, Kievit en Baardman.

Met 221 territoria van 31 soorten lag het totaal aantal vastgestelde territoria en soorten beduidend hoger dan de inventarisatie van 2018, toen er 153 territoria van 28 soorten werden vastgesteld. De aanwezigheid van een broedverdachte Grote zilverreiger was opmerkelijk. Bovendien was ook de Bontbekplevier een zeer verrassende soort, met waarnemingen binnen de door Sovon vastgestelde datumgrenzen. Ook de Tafeleend was een verrassing op de lijst. Daarnaast is het zeer aannemelijk dat de ontwikkeling van het Reevediep ten zuiden van Kampen, op slechts enkele kilometers van het reservaat Kleine Woldweg, een wegzuigende werking heeft gehad op soorten als Zomertaling, maar mogelijk ook op de aanwezigheid van Porseleinhoen en Kleinst waterhoen.

In beide inventarisatiejaren is ons gebleken dat het natuurreservaat aan de Kleine Woldweg een bijzonder hoge dichtheid aan schaarse en karakteristieke vogelsoorten heeft en op flora- en faunagebied een grote natuurwaarde bezit. De ontwikkeling van dit natuurgebied toont aan dat omgevormde landbouwgrond op een locatie waar potenties zijn voor natuurontwikkeling zeker een meerwaarde heeft.

Hieronder is het broedvogelverslag te vinden van de uitgevoerde inventarisatie:

>> Verslag broedvogelinventarisatie 2022

Contactpersoon:
* Benno van den Hoek  –  e-mail: bennovdhoek@hotmail.com – tel.: 0612192978.