Broedvogelinventarisatie reservaat Kleine Woldweg, polder Oosterwolde – voorjaar 2022

Na onze eerste inventarisatie in 2018 gaan wij komend voorjaar opnieuw een broedvogelinventarisatie uitvoeren in het reservaat aan de Kleine Woldweg. Dit mooie natuurgebied in de Polder Oosterwolde bestaat uit rietmoeras en zogenaamd vochtig hooiland. De inventarisatie wordt uitgevoerd van begin april t/m eind juni.

Het gebied

Om de ontwikkeling te monitoren werd het gebied na de herinrichting al in het eerste jaar (2014) op broedvogels geïnventariseerd. Dat gaf een mooie weergave van de pioniersfase van het nog grotendeels kale gebied. Sindsdien heeft het zich ontwikkeld tot een erg mooi natuurgebied, waarbij de natte delen worden afgewisseld met kruidenrijke vegetaties. Vanaf eind februari tot ver in april/mei worden de natte delen van het gebied gebruikt als pleisterplaats door o.a. Grutto’s, Kieviten, Kemphanen, Wulpen, Watersnippen en diverse soorten eenden en ganzen. Aan het einde van het voorjaar en begin van de zomer wordt het gebied gebruikt door o.a. doortrekkende steltlopers, zoals Bosruiter, Witgat, Zwarte ruiter en Groenpootruiter. Ook soorten als Zwarte stern, Lepelaar, Ooievaar en Grote zilverreiger gebruiken het gebied om te foerageren.

Inventarisatie 2018

Na het eerste jaar werd het gebied in het voorjaar van 2016 en 2017 opnieuw op broedvogels onderzocht door een ecologisch bureau. Onze vereniging inventariseerde het reservaat voor het eerst in het voorjaar van 2018.

Bij deze inventarisatie stelden wij 28 vogelsoorten als zekere of (zeer) waarschijnlijke broedvogel vast. Ruim een derde daarvan, namelijk 10 soorten, kwamen voor op de ‘Rode Lijst van bedreigde Nederlandse broedvogels’ (2017). Onder die soorten bevonden zich 4 territoria Zomertaling, 2 Roerdomp, maar liefst 4 Porseleinhoen en 1 Kleinst waterhoen. Ook werden er 7 territoria vastgesteld van Waterral, wat aangeeft dat de vochtige delen van het gebied aantrekkelijk zijn voor ralachtigen. De Kleinst waterhoen was geen toevalstreffer, want ook in de twee voorgaande jaren 2016 en 2017 werd deze soort roepend vastgesteld. We zijn erg benieuwd of deze, en andere genoemde soorten, in het komende voorjaar opnieuw aanwezig zijn. De resultaten van de inventarisatie in 2018 zijn samengevoegd in een rapport, dat op onze website (onder het kopje inventarisaties) is te vinden.

Het natuurreservaat aan de Kleine Woldweg heeft een bijzonder hoge dichtheid aan schaarse en karakteristieke vogelsoorten en heeft op flora- en faunagebied een grote natuurwaarde. De ontwikkeling van dit natuurgebied toont aan dat omgevormde landbouwgrond op een locatie waar potenties zijn voor natuurontwikkeling zeker een meerwaarde heeft.

Broedvogelinventarisatie 2022

Na drie tussenliggende jaren zijn wij heel benieuwd naar de veranderingen in de vogelbevolking van dit gebied. De inventarisatie van komend voorjaar bestaat uit 6 ochtendbezoeken en 2 bezoeken na zonsondergang, speciaal voor de nachtactieve soorten. Er zal worden gewerkt volgens de systematiek van het Broedvogel Monitoring Project (BMP-A) van SOVON.

Hieronder treft u de data en tijden van de inventarisatieronden aan.

Datum                 Starttijd

Za. 2 april            6.45 uur

Za. 16 april          6.10 uur

Za. 30 april          5.40 uur

Za. 14 mei           5.20 uur

Vr. 20 mei           20.45 uur

Za. 4 juni             4.55 uur

Za. 18 juni           4.50 uur

Za. 25 juni           23.00 uur

Vanwege de kwetsbaarheid van het gebied en om verstoring te voorkomen kunnen wij per inventarisatieronde   slechts met een klein aantal mensen rondlopen. Daarom is het van belang dat deelnemers zich vooraf opgeven, voor één of meerdere ronden, zodat het aantal personen over de verschillende ronden verdeeld kan worden.

Contactpersoon hiervoor is Benno van den Hoek (bennovdhoek@hotmail.com of 06-12192978). Hij zal de deelnemers verder informeren over de startlocatie van de inventarisatieronden.

Net als bij voorgaande inventarisaties door onze vereniging geldt ook hier weer: je hoeft niet te beschikken over een ruime ervaring met het inventariseren van vogels. Er lopen altijd mensen mee die wel over deze kennis en ervaring beschikken en dit graag overdragen op anderen!