Inventarisatie ‘Delta Schuitenbeek’ – 2009

Wij hebben in 2002, 2003 en 2005 en 2007, samen met de KNNV, afdeling N.W.-Veluwe en met het IVN, afdeling Nijkerk een broedvogelinventarisatie gehouden in de Delta Schuitenbeek, het nieuwe natuurontwikkelingsgebied bij Nulde. De resultaten van deze inventarisaties zijn eerder in de Anser gepubliceerd en verkorte versies ervan staan nog op deze site.

Het was de bedoeling de soorten en aantallen broedvogels in de delta gedurende 5 jaar te monitoren om te onderzoeken welke invloed de successie in het gebied heeft op de broedvogels ter plekke.  In 2009 is hiervoor de vijfde en voorlopig laatste inventarisatie van dit meerjarige project gehouden.

Foto: Roel Pannekoek

In de periode maart t/m juni 2009 is het gebied 9 keer bezocht, waarvan 1 avondbezoek, door afwisselend leden van de Vogelbeschermingswacht, KNNV Noordwest-Veluwe en de IVN Nijkerk.

Inmiddels is het eindrapport van de inventarisatie opgesteld en aangeboden aan eigenaar Staatsbosbeheer. Dit rapport gaat niet alleen in op de resultaten uit 2009, maar geeft ook de trends weer van de voorbije jaren.

Hieronder kunt u een samenvatting van het rapport lezen, zoals deze ook in Anser is gepubliceerd.

Verslag broedvogelinventarisatie

Contactpersoon:

* Gert van Veldhuizen  –  tel. 0341-356510  – e-mail: g.veldhuizen70@chello.nl