Inventarisatie Beekhuizerzand – 2015

In 2005 zijn herstelwerkzaamheden aan het Beekhuizerzand bij Harderwijk uitgevoerd die hebben geleid tot het open stuifzandgebied zoals we het nu kennen. Daarbij is het toentertijd grotendeels dichtgegroeide terrein van vegetatie en bomenopstanden ontdaan. Ongeveer I00 ha van het gebied werd op die manier omgevormd tot actief stuifzandgebied. In 2002 heeft onze vereniging een broedvogelinventarisatie uitgevoerd toen het terrein nog in de ‘oude’ situatie verkeerde, een zgn nulmeting. In de jaren daarna hebben drie inventarisaties plaatsgevonden, de laatste in 2010. Voor de inventarisatie van 2015 werd onze vereniging opnieuw benaderd door terreinopzichter Roel Janssen van de gemeente Harderwijk.

Foto: Roel Pannekoek

In de periode maart t/m juni 2015 zijn er 8 terreinbezoeken uitgevoerd en is er geteld volgens de Sovon systematiek Broedvogel Monitoring Project – Schaarse en Bijzondere soorten (BMP B). Dit betreft voor een biotoop als het Beekhuizerzand globaal 26 soorten. Daarnaast zijn nog een aantal facultatieve soorten meegeteld.

Via onderstaande link is het eindverslag te lezen van de inventarisatie, zoals deze in november 2015 in ons tijdschrift Anser is gepubliceerd.

Verslag broedvogelinventarisatie 2015

Contactpersoon:

* Roel Pannekoek  –  e-mail: r.pannekoek@caiway.nl – tel.: 0341-414766