Inventarisatie Kleine Woldweg (Polder Oosterwolde) – 2018

In het voorjaar van 2018 hebben wij een broedvogelinventarisatie uitgevoerd in de Polder Oosterwolde (POW). Het betrof een stukje reservaat aan de Kleine Woldweg, bestaande uit rietmoeras en zogenaamd vochtig hooiland. De inventarisatie vond plaats in de periode eind maart t/m eind juni.

Kleine Woldweg (Polder Oosterwolde)

Het gebied

Het betreffende reservaat is 23 ha groot en is onderdeel van het totale natuurgebied Polder Oosterwolde dat in eigendom is van Staatsbosbeheer (zie kaartje). Het gebiedje ligt ten noordoosten van Kerkdorp, ingeklemd tussen de Kleine Woldweg en de Gelderse Gracht, tegen de provinciegrens. Oorspronkelijk was er op deze locatie langs de Kleine Woldweg alleen een smalle rietstrook, als onderdeel van een langgerekte rietstructuur (de zogeheten Riethaere) die van west naar oost door de polder snijdt. Enkele jaren geleden werden de graslandpercelen aan de zuidkant van het rietveld aangekocht en bij het reservaat gevoegd. In de winter van 2013/2014 ging het reservaat, inclusief de aangekochte graslandpercelen, volledig op de schop. De toplaag werd verwijderd en er werden diverse afwateringssloten gegraven om te komen tot een optimale waterhuishouding. Aan de zuidzijde van het gebied is hierdoor een mooie plasdrassituatie ontstaan. Staatsbosbeheer wil met een optimale sturing in waterstanden het gebied blijven beheren als vochtig schraalland en het rietmoeras optimaliseren voor riet- en moerassoorten.

Om de ontwikkeling te monitoren werd het gebied na de herinrichting al direct in het eerste jaar op broedvogels geïnventariseerd. Dat gaf een mooie weergave van de pioniersfase van het nog grotendeels kale gebied. Sindsdien heeft het zich ontwikkeld tot een erg mooi natuurgebied, waarbij de natte delen worden afgewisseld met kruidenrijke vegetaties. Na het eerste jaar werd het gebied in het voorjaar van 2016 en 2017 opnieuw op broedvogels onderzocht. Onze vereniging is gevraagd deze cyclus in 2018 voort te zetten, zodat de ontwikkeling van de broedvogelstand in beeld blijft.

Sommigen van u zullen het gebied al eens bezocht hebben en kennen de vogelrijkdom in het voorjaar. Met name in het vroege voorjaar is het plasdrasgedeelte erg in trek bij doortrekkende steltlopers, met de laatste paar jaar prachtige aantallen Grutto’s, IJslandse grutto’s en Kemphanen. In 2016 en 2017 werden in de natte delen van het gebied o.a. Zomertaling, Zwarte stern en Tureluur als broedvogel vastgesteld. In het rietveld werden, naast de algemenere riet- en moerassoorten, in 2016 territoria van Bruine kiekendief, Roerdomp (2), Waterral en Snor vastgesteld. Bijzonder was dat jaar ook de aanwezigheid van een roepende Porseleinhoen, die zich in de nazomer ook regelmatig liet zien. In 2017 werden opnieuw een Roerdomp, Waterral (3) en Snor (4) als broedvogels aangetroffen. Zeer bijzonder waren tenminste twee roepende Kleinst waterhoentjes, die in mei 2016 werden gehoord. Deze zeer zeldzame soort werd in mei 2017 opnieuw vanuit het gebied gehoord. Wij zijn erg benieuwd of deze, en andere genoemde soorten, in het komende voorjaar opnieuw aanwezig zijn.

De broedvogelinventarisatie

De inventarisatie bestond uit 6 ochtendbezoeken en 2 bezoeken na zonsondergang, speciaal voor de nachtactieve soorten. Er werd gewerkt volgens de systematiek van het Broedvogel Monitoring Project (BMP-A) van SOVON.

Foto: Benno van den Hoek

Vanwege de kwetsbaarheid van het gebied en om verstoring te voorkomen kon er per inventarisatieronde slechts met een klein aantal mensen rondgelopen worden.

>> Verslag broedvogelinventarisatie 2018

Contactpersoon:
* Benno van den Hoek  –  e-mail: bennovdhoek@hotmail.com – tel.: 0612192978.