Inventarisatie Rietveld Elburg – 2013

In 2011 inventariseerden wij voor het eerst het rietveld langs het Drontermeer ten noorden van Elburg, kortweg: Rietveld Elburg. Het Rietveld is een voormalig vloeiveld van de naastgelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie. In het voorjaar van 2013 is het gebied van Staatsbosbeheer opnieuw geïnventariseerd op broedvogels.

Het Rietveld werd in 1977 aangelegd om het geschoonde afvalwater na te zuiveren. Al na enkele jaren bleek echter dat het gebied niet kon voldoen aan de gestelde zuiveringsdoelstelling en werd het voor die functie uit gebruik genomen. In de jaren daarna ontwikkelde het gebied zich langzaam tot een waardevol rietmoeras. In 2007 is het beheer in handen gegeven aan Staatsbosbeheer, die zich ten doel heeft gesteld om het gebied verder te optimaliseren ten gunste van de aanwezig moerasvogels.

Tijdens onze inventarisaties van 2011 en 2013 hebben wij gemerkt dat dit niet ten onrechte is en dat het gebied een ongekende waarde heeft voor veel broedvogels. Al struinend langs de randen van het gebied, en onder het genot van de vele zangvogelgeluiden, werd het al bijna liefkozend ‘klein Harderbroek’ genoemd. Een gebied van nog geen 19 ha, waarin we maar liefst 47 en 52 vogelsoorten aantroffen in respectievelijk 2011 en 2013. Staatsbosbeheer wil graag de stand van al deze broedvogels (zo mogelijk) één keer per twee jaar in kaart gebracht hebben, om de ontwikkeling van de vogelbevolking te volgen en het beheer daarop af te stemmen.

Foto: Benno van den Hoek

De inventarisatie bestond in 2013 opnieuw uit 6 ochtendbezoeken en 2 bezoeken na zonsondergang, speciaal voor de nachtactieve soorten. Er is gewerkt volgens de systematiek van het Broedvogel Monitoring Project (BMP) van SOVON. Daarnaast is dit project onderdeel van het zogenaamde Meetnet Broedvogels Zoete Rijkswateren.

Via onderstaande link is het eindverslag te lezen van de inventarisatie, waarvan in juli 2014 een samenvatting in ons tijdschrift Anser is gepubliceerd. Het rapport is ook beschikbaar gesteld aan Staatsbosbeheer.

Verslag broedvogelinventarisatie

Contactpersoon:

* Benno van den Hoek  –  e-mail: bennovdhoek@hotmail.com – tel.: 0612192978.