Inventarisatie Veluwemeerkust – 2016

In het voorjaar van 2016 hebben wij een broedvogelinventarisatie uitgevoerd langs een gedeelte van de Veluwemeerkust, ter hoogte van de Bloemkampen bij Hierden. Dit was geen onbekend gebied voor onze vereniging. Al in 2004 inventariseerden wij delen van dit gebied in het kader van het project Hierdense Poort. Ook waren delen van de Bloemkampen en Polder Hoophuizen onderdeel van het atlasblok (26-38) dat wij inventariseerden voor de nieuwe vogelatlas van Sovon, in 2013 en 2014. Grote delen van dit gebied zijn in eigendom van Natuurmonumenten, die dit beheren onder de gebiedsnaam Veluwemeerkust.

Veluwemeerkust

Door Natuurmonumenten wordt het natuurgebied Veluwemeerkust als volgt beschreven:

“Aan de noordoostkant van Harderwijk vind je tussen Hierden en Hulshorst natuurgebied Veluwemeerkust. Hier, rond de monding van de Hierdense beek, liggen bloemrijke vochtige weidegronden en bos. Natuurgebied Veluwemeerkust ligt in de Hierdense Poort en vormt een van de verbindingen tussen de Veluwe en aangrenzende natuurgebieden. Veluwemeerkust biedt een belangrijke overgang van de dichte bossen op de Veluwe, naar de openheid van het Veluwemeer. Dit bos- en weidegebied aan de rand van de vroegere Zuiderzee is erg vochtig door constante aanvoer van schoon kwelwater. Ook de Hierdense beek zorgt voor watertoevloed. Natuurmonumenten werkt hard aan het onderhouden en versterken van dit waterrijke natuurgebied.

Nadat het Leeuweriks- en Kievitsweiland zijn geplagd zijn botanische pareltjes ontstaan met riet- en vleeskleurige orchis, kleine en ronde zonnedauw. Hier zijn ook poelen aangelegd waar kleine watersalamander, kikker en pad leven. In het voorjaar zien de graslanden roze van echte koekoeksbloem. Het boscomplex Bloemkampen is een van de mooiste en grootste essenhakhoutbossen in Nederland. De rietvelden langs het Veluwemeer zijn belangrijk voor vele soorten riet- en moerasvogels”.

Foto: Roel Pannekoek

Broedvogelinventarisatie

Voor deze broedvogelinventarisatie lag de nadruk op de gebiedsdelen die in eigendom zijn van Natuurmonumenten. Als opdrachtgever van deze inventarisatie heeft Natuurmonumenten belang bij het beschikbaar hebben van actuele broedvogelgegevens. Dit om inzichtelijk te hebben waar zich kwetsbare vogelsoorten bevinden en hoe het beheer hierop toegespits kan worden. Zo werkt Natuurmonumenten al aan het herstel van de rietzones langs de Veluwemeerkust, tussen het industrieterrein van Harderwijk en het Droompark Bad Hoophuizen. Daarnaast zijn er plannen om gebiedsdelen te vernatten, b.v. door aanpassing van beken en sloten.

Het te inventariseren gebied lag tussen het stroomgebied van de Hierdense beek, met het mondingsgebied aan het einde van de Oostermheenweg, en de Killenbeek net ten zuiden van Droompark Bad Hoophuizen. De kustlijn van het Veluwemeer was de noordwestelijke grens en de zuidoostelijke grens werd gevormd door de bosrand van De Bloemkampen (ook wel Groote Weiland genaamd). Bij deze inventarisatie lag de nadruk met name op de vegetatierijke randzones van het gebied en in mindere mate op de polders in het midden van het gebied en de bosdelen van De Bloemkampen.

De inventarisatie in het voorjaar van 2016 bestond uit 6 ochtendbezoeken en 2 bezoeken na zonsondergang, speciaal voor de nachtactieve soorten. Er is gewerkt volgens de systematiek van het Broedvogel Monitoring Project (BMP-A) van SOVON.

Via onderstaande link is het eindverslag te lezen van de inventarisatie, zoals deze aan Natuurmonumenten is aangeboden. Hiervan is eind 2017 een samenvatting opgenomen in ons tijdschrift Anser:

Verslag broedvogelinventarisatie 2016

Contactpersoon:

* Benno van den Hoek  –  e-mail: bennovdhoek@hotmail.com – tel.: 0612192978.