Inventarisatie vogelatlas Sovon – 2013/2014

Over enkele jaren zal er een nieuwe vogelatlas van Nederland verschijnen, die de vorige “Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000” zal vervangen. Vele honderden vogelaars zijn tussen 1 december 2012 en 31 juli 2015 bezig alle atlasblokken van Nederland uit te kammen op winter- en broedvogels. Wij hebben als Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe atlasblok 26-38 (zie kaartje) voor onze rekening genomen en tussen 1 december 2013 en 28 februari 2014 hebben we tijdens 9 excursies de wintervogels in dat gebied geteld. Met die excursies gingen gemiddeld ongeveer 7 mensen mee. Hoewel het ging om het in kaart brengen van alle aanwezige vogels, werden tijdens bijna elke excursie interessante waarnemingen gedaan. Het begon zelfs heel spectaculair. De eerste soort die we tijdens de eerste excursie zagen was een Slechtvalk die op een paaltje bij de duintjes in kilometerhok 23 zat. Later zal in de Anser een overzicht worden gegeven van de waargenomen wintervogels.

Foto: Roel Pannekoek

De inventarisatie van de broedvogels in ons atlasblok heeft plaatsgevonden tussen 1 april en 30 juni 2014. Deze inventarisaties zijn uitgevoerd in de vorm van excursies, waaraan iedereen kon meedoen. Omdat we vaak op particulier terrein of op niet vrij toegankelijke plaatsen kwamen, werd het aantal deelnemers per excursie beperkt tot maximaal 10.

Evenals bij de inventarisatie van de wintervogels bestond de inventarisatie van de broedvogels uit twee soorten onderzoek: kilometerhok- en atlasblok-onderzoek. Bij het kilometerhok-onderzoek werd een bezoek van precies een uur aan de 7 kilometerhokken gebracht die Sovon heeft aangegeven en die op bijgaand kaartje genummerd zijn.

Naast dit kilometerhok-onderzoek werd ook 6 maal een bezoek gebracht aan de verschillende biotopen die niet in de 7 onderzochte kilometerhokken voorkomen. Bij de wintervogels telden we individuen, maar bij de broedvogels werden alleen broedparen geteld. Met een broedcode werd per paar aangegeven hoe groot de broedzekerheid was.

Meer informatie over het atlasproject is te vinden op de website van Sovon: www.vogelatlas.nl

Oproep

Naast bovengenoemde georganiseerde inventarisaties is het voor iedereen ook mogelijk op een andere manier een bijdrage te leveren aan het atlasproject. Als u in de periode tussen december 2013 en juli 2015 vogelwaarnemingen doet in atlasblok 26-38 (of in welk ander atlasblok in Nederland dan ook!), dan zou het heel nuttig zijn als u die waarnemingen invoert bij www.waarneming.nl  Deze meldingen komen bij Sovon terecht en bij degenen die het betreffende atlasblok inventariseren en ze worden gebruikt bij de verwerking van de resultaten. Dit geldt niet alleen voor zeldzame en schaarse soorten, maar voor alle vogels. De gegevens zijn echter alleen voor het atlasproject bruikbaar als, naast het aantal, ook de exacte plaats vermeld wordt plus een beschrijving van het gedrag. Dat laatste kan heel gemakkelijk via een keuzelijst die bij elke soort staat.

Hierbij dus een dringende oproep: geef zoveel mogelijk waarnemingen via www.waarneming.nl door, niet alleen van atlasblok 26-38, maar van alle blokken waar je komt.

Sponsoring

De totstandkoming van de nieuwe vogelatlas kost veel geld. Binnen dit atlasproject is het mogelijk om als vereniging of als individuele teller een specifieke vogelsoort te sponsoren.

De Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe sponsort voor dit project de Kolgans, omdat deze soort staat afgebeeld in ons logo.

Klik op onderstaande button om naar de soortpagina van de Kolgans te gaan:

Resultaten

De telresultaten zijn inmiddels ingevoerd via de webmodule van Sovon en verwerkt in de database. Via de onderstaande links kunt u de resultaten van atlasblok 26-38 vinden voor zowel de winter- als de broedvogels.

Overzicht resultaten wintervogels

Overzicht resultaten broedvogels

Contactpersoon:

* Gert van Veldhuizen  –  tel. 0341-356510  – e-mail: g.veldhuizen70@chello.nl