Reisverslag 2006
Door: Henk Eijsenga

Natuurlijk, ik geef het toe, als je nou eens wat andere vogels wil zien dan in Nederland is Engeland (en dan bedoel ik niet Schotland of Wales) niet het eerste land waar je aan denkt. Maar als je toch al graag en veel naar Engeland gaat vanwege de mix aan natuur, cultuur en gevoel voor traditie, is het alleszins de moeite waard om eens wat dagen te besteden aan vogelen, zeker als dat begin juni is.

Waar veel mensen bij aankomst in Harwich meteen doorgaan naar Londen, Cotwolds, Peakdistrict of andere gebieden, is dat voor de vogelaar niet nodig. East-Anglia (gebied ten Noorden/Noordwesten van Harwich) mag dan toeristisch wat minder interessant zijn, voor de vogelaar is er veel te genieten. Dat komt deels omdat het een vrij dunbevolkt gebied is met een afwisselend landschap (landbouw, bossen, heggen, houtwallen heide, ruigtes etc.) en anderzijds omdat op een aantal plaatsen riviermondingen breed en diep insnijden in het land. Met hoogwater soms honderden meters breed en bij eb een smalle stroom van enkele tientallen meters. Ideaal voor veel water- en waadvogels en vooral in trektijden is het gebied dan ook een El Dorado voor veel vogels. Maar ook stand- en broedvogels zijn veel aanwezig. Niet voor niets is het aantal vogel/natuurreservaten in dit gebied erg groot. Alleen al de Engelse Vogelbescherming (RSPB) heeft meer dan 15 reservaten in East-Anglia. De bekendste en misschien wel meest bezochte is Minsmere, een kilometer of 60 boven Harwich. Het is (samen met het naastgelegen Dunwich Head van The National Trust) een vrij groot gebied met een keur aan verschillende landschappen: plassen en poelen, rietland, bos, heide en strand enz). Bijna ieder Engelse vogelaar is daar wel eens geweest om de Roerdomp te aanschouwen, die in Engeland zeldzamer is dan in Nederland. In een uitgebreid bezoekerscentrum wordt de vogelaar welkom geheten en krijgt hij behalve een plattegrond ook een papier waar hij de verschillende vogels kan vinden en een lijstje met recent gespotte vogels.

Een kleine lijst van mijn kant: kluut, roerdomp, bruine kiekendief, tureluur, kanoet, dwergstern, grutto, rietgors, kleine karekiet (de grote komt in Engeland nauwelijks voor), kleine zilverreiger (veel voorkomend i.t.t. tot de grote), groene en grote bonte specht, roodborsttapuit, grasmus, verschillende ganzen, eenden, meeuwen en zangers. Recente waarnemingen (mei) waren o.a. Lepelaar (zeldzaamheid in Engeland), rode en zwarte wouw, wespendief, kraanvogel, visarend, zomertaling, zwarte stern, kruisbek, wielewaal, kleine strandloper. Het aantal soorten dat waargenomen is in Minsmere was in 2005 totaal 231. Enkele tientallen kilometers ten zuiden van Minsmere ligt Havergate Island, een onbewoond eiland in een riviermonding dat alleen via begeleide excursies toegankelijk is. Volgens de gids vooral in trektijd zeer aantrekkelijk, maar ook nu zijn er de nodige soorten te vinden o.a. steenloper, bonte strandloper, kluut, wulp, bontbekplevier veldleeuwerik, kneu, graspieper, grutto, meeuwen, sterns, enz. Tijdens een fietstocht in de omgeving o.a. geelgors, boompieper, tjiftjaf, tapuit gezien en gehoord en dat laatste gold ook ‘s avonds voor de nachtegaal en de nachtzwaluw.

Na enkele dagen ging mijn reis verder naar de omgeving van Chichester, een kilometer of 100 ten zuidwesten van Londen, vlak aan de Kanaalkust. In de toren van de kathedraal aldaar broedt al enkele jaren een slechtvalkpaartje. Via een videocamera laat de RSPB het publiek in het restaurant van de kerk meegenieten van de stand van zaken (de jongen waren al uit het ei). In de omgeving van Chichester ligt een tweetal interessante vogelgebieden. Ten zuiden is dat Pagham Bay, een gebied dat deels overstroomt bij vloed en droog komt te liggen bij eb. Te zien waren o.a. de (onvermijdelijke) kl zilverreiger, bonte strandloper, wulp, grutto, tureluur, zilverplevier, grasmus, kl karekiet en rietgors. Het andere is de Pullborough Brooks, een inlands gelegen deels nat gebied, dat vooral in de avonduren aantrekkelijk is vanwege kerkuil, houtsnip, nachtzwaluw en nachtegaal. Ook in dit RSPB-reservaat is een uitgebreid bezoekerscentrum aanwezig.

Tenslotte bracht deze vakantie me in de historische stad Winchester, ooit in de Middeleeuwen hoofdstand van Engeland, alwaar de legendarische King Alfred regeerde. Op slechts enkele honderden meters van het stadscentrum (met de zeer bezienswaardige kathedraal) ligt langs de (smalle) rivier een fraai natuurgebied, waar verschillende rietvogels te horen zijn. Waar zie je de stad en de natuur zo dicht bij elkaar? Ook gele kwikstaart en een familie staartmezen waren aanwezig.

Natuurlijk valt er onderweg in het Engelse landschap nog veel te genieten: putters, groenlingen, lijsters en regelmatig de veldleeuwerik kom je gauw tegen evenals trouwens fazanten en (rode) patrijzen.

Naar Engeland voor vogels? Wat mij betreft: reden genoeg.

Veel informatie over Engelse vogels en natuurreservaten is te vinden op www.RSPB.org.uk.

Inlichtingen: Henk Eijsenga – tel. 0341-417514.