De Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep VBW-KNNV

In ons werkgebied zijn gelukkig veel beschermde natuurgebieden aanwezig, de zogenaamde Natura 2000-gebieden. Helaas wordt hieraan voortdurend geknabbeld, om nog maar te zwijgen over de gebieden die het zonder beschermingsstatus moet doen. De Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe (VBW) maakte zich in de negentiger jaren al zorgen over deze sluipende achteruitgang. Mede hierom vormde de VBW in december 1992 een werkgroep die zich hiermee bezig houdt, samen  met  de afdeling Noordwest-Veluwe van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV). Deze werkgroep heet de Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep (NBW).

De NBW richt zich op allerhande planologische zaken. De werkgroep geeft hieraan gestalte door plannen van particulieren en overheden te toetsen aan wetten en eigen wensen, natuurvriendelijke alternatieven aan te dragen, en, indien onvermijdelijk, de besturen van beide verenigingen te adviseren om bezwaar te maken of beroep in te stellen. De NBW houdt de besturen en de leden van al haar activiteiten  op de hoogte.

Internationale Birdlife Nature’s Award
Internationale Birdlife Nature’s Award toegekend aan Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep (uitgereikt in nov. 2018)

Sinds de oprichting van de werkgroep heeft de NBW een flinke expertise opgebouwd, mede als gevolg van de beroepsmatige achtergrond van een aantal  leden. Ook de locale Wetlandwacht, de oren en ogen van Vogelbescherming Nederland, maakt deel uit van de NBW. Die expertise heeft tot een zekere reputatie geleid als gevolg waarvan de NBW steeds vaker al in een vroeg stadium om een mening wordt gevraagd. Overigens wordt deelname aan ‘klankbordgroepen’ tot een minimum beperkt omdat in de praktijk is gebleken dat dit de kans op succes soms juist verkleint. Voorbeelden van succesvolle beïnvloeding zijn de geweigerde vergunning voor watervliegtuigen op de Veluwerandmeren, de aanleg van dassentunnels onder de N302 en de aanpassing van Waterfront Harderwijk.

De ervaring van de afgelopen jaren leert dat de NBW niet op alle ontwikkelingen binnen het werkgebied van de verenigingen kan reageren. Zo laat de werkgroep de directe en incidentele bedreiging van individuele (groepen) vogels over aan de besturen van betrokken verenigingen. Verder maakt de NBW altijd een afweging tussen de te investeren tijd en de kans op juridisch succes. Ook komt het voor dat bevriende organisaties zich al op de betreffende zaak gestort hebben zodat de NBW zijn tijd beter op iets anders kan richten. Dan nog blijft er een berg werk over en moeten keuzes gemaakt worden.

De volgende plannen en procedures zijn recent onder de aandacht van de NBW behandeld:

  • bestemmingsplanwijzigingen t.b.v. méér recreatie aan de Gelderse zijde van de Veluwerandmeren,
  • de plaatsing van windturbines langs de Veluwerandmeren en op de Veluwe,
  • een bestemmingsplanwijziging ten laste van het leefgebied van dassen,
  • de uitbreiding van een hotel binnen de  begrenzing van een Natura 2000-gebied,
  • gebruik van de Veluwerandmeren door kitesurfers.
Smienten op de Delta Schuitenbeek
Foto: Jan Nijendijk

De Vogelbeschermingswacht wordt in de NBW vertegenwoordigd door (o.a.) Tjalling van der Meer, Marcel van den Berg, Martin Jansen en Jaap Schröder

Inlichtingen: Jaap Schröder (e-mail: schroder.zoomers@caiway.nl – telefoon: 0341-416324).