De Natuurbeschermingswerkgroep

In ons werkgebied zijn gelukkig veel beschermde natuurgebieden aanwezig, de zogenaamde Natura 2000-gebieden. Helaas wordt hieraan voortdurend geknabbeld, om nog maar te zwijgen over de gebieden die het zonder beschermingsstatus moet doen. De Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe (VBW) maakte zich in de negentiger jaren al zorgen over deze sluipende achteruitgang. Mede hierom vormde de VBW in december 1992 een werkgroep die zich hiermee bezig houdt. Deze werkgroep heet de Natuurbeschermingswerkgroep (NBW). Tot het najaar van 2021 bestond de NBW uit een samenwerking van de VBW en de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), maar daarna ging ieder zijns weegs.

De NBW richt zich op allerhande planologische zaken. De werkgroep geeft hieraan gestalte door plannen van particulieren en overheden te toetsen aan wetten en eigen wensen, natuurvriendelijke alternatieven aan te dragen, en, indien onvermijdelijk, het van de VBW te adviseren om bezwaar te maken of beroep in te stellen. De NBW houdt het bestuur en de leden van al haar activiteiten op de hoogte via, onder meer, de Anser.

Internationale Birdlife Nature’s Award
Internationale Birdlife Nature’s Award toegekend aan Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep (uitgereikt in nov. 2018)

Sinds de oprichting van de werkgroep heeft de NBW een flinke expertise opgebouwd, mede als gevolg van de beroepsmatige achtergrond van een aantal leden. Die expertise heeft tot een zekere reputatie geleid als gevolg waarvan de NBW steeds vaker al in een vroeg stadium om een mening wordt gevraagd. Overigens wordt deelname aan ‘klankbordgroepen’ tot een minimum beperkt omdat in de praktijk is gebleken dat dit de kans op succes soms juist verkleint. Voorbeelden van succesvolle beïnvloeding zijn de geweigerde vergunning voor watervliegtuigen op de Veluwerandmeren,  de aanpassing van het Waterfront Harderwijk en een natuurvriendelijker inrichting van Strand Horst Ermelo.

De ervaring van de afgelopen jaren leert dat de NBW niet op alle ontwikkelingen binnen het werkgebied van de verenigingen kan reageren. Zo laat de werkgroep de directe en incidentele bedreiging van individuele (groepen) vogels over aan het bestuur zelf. Verder maakt de NBW altijd een afweging tussen de te investeren tijd en de kans op juridisch succes. Ook komt het voor dat bevriende organisaties zich al op de betreffende zaak gestort hebben zodat de NBW zijn tijd beter op iets anders kan richten. Dan nog blijft er een berg werk over en moeten keuzes gemaakt worden.

De volgende plannen en procedures zijn recent onder de aandacht van de NBW behandeld:

  • bestemmingsplanwijzigingen t.b.v. méér recreatie aan de Gelderse zijde van de Veluwerandmeren,
  • de plaatsing van windturbines langs de Veluwerandmeren en op de Veluwe,
  • de uitbreiding van een hotel binnen de begrenzing van een Natura 2000-gebied,
  • gebruik van de Veluwerandmeren door kitesurfers.
Smienten op de Delta Schuitenbeek
Foto: Jan Nijendijk

De NBW bestaat uit de volgende VBW-leden: Kees Janszen, Tjalling van der Meer, Erik Duvekot (secretaris) en Jaap Schröder (voorzitter).

Inlichtingen: Jaap Schröder (e-mail: schroder.zoomers@caiway.nl – telefoon: 0341-416324).